Gebruiksvoorwaarden van Hans Teeuwen World

Hans Teeuwen World is een service in abonnementsvorm die leden toegang biedt tot series en films (‘Hans Teeuwen World-content’) die via internet worden gestreamd naar bepaalde tv’s, computers en andere apparaten met een internetverbinding (‘Hans Teeuwen World-compatibele apparaten’).

De Hans Teeuwen World-service wordt je aangeboden door Hans Teeuwen World B.V., een Nederlandse besloten maatschappij met beperkte aansprakelijkheid. Het gebruik van onze service is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer we in deze Gebruiksvoorwaarden spreken over ‘Hans Teeuwen World-service’, ‘onze service’ of ‘de service’, bedoelen we de door Hans Teeuwen World geleverde service voor het ontdekken en kijken van Hans Teeuwen World-content, met inbegrip van alle functies, aanbevelingen en beoordelingen, de website en gebruikersinterfaces alsmede alle content en software die is verbonden aan onze service.

1. Lidmaatschap

Je Hans Teeuwen World-lidmaatschap wordt jaarlijks voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wilt maken van de Hans Teeuwen World-service, moet je over internettoegang en een Hans Teeuwen World-compatibel apparaat beschikken en ook een recente, geldige, geaccepteerde betalingsmethode opgeven die je van tijd tot tijd kunt bewerken (‘Betalingsmethode’). Je geeft ons toestemming om jaarlijks je lidmaatschapskosten voor het komende jaar af te schrijven via je Betalingsmethode, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je jaarlijkse factureringsdatum (zie ‘Opzeggen’ hieronder). Specifieke details met betrekking tot je Hans Teeuwen World-lidmaatschap zijn te vinden op de Hans Teeuwen World-website door onder je profielnaam op de link ‘Instellingen’ te klikken.

2. Proefperioden

2.1. Je Hans Teeuwen World-lidmaatschap kan met een gereduceerd tarief beginnen, proefperiode. Tenzij anders wordt aangegeven tijdens het registratieproces, duurt deze proefperiode van je lidmaatschap één jaar. Deze periode is bedoeld om nieuwe leden en bepaalde voormalige leden de service uit te laten proberen.

2.2. Hans Teeuwen World bepaalt naar eigen inzicht of je in aanmerking komt voor de proefperiode en kan de criteria hiervoor beperken om te voorkomen dat deze proefperioden worden misbruikt. We behouden ons het recht voor om de proefperiode in te trekken en je account te blokkeren als we vaststellen dat je hiervoor niet in aanmerking komt. Leden van een huishouden met een bestaand of recent Hans Teeuwen World-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor de proefperiode. Aan de hand van gegevens die voor een bestaand of recent Hans Teeuwen World-lidmaatschap worden gebruikt, zoals een apparaat-id, betalingsmethode of e-mailadres voor je account, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis proefperiode. Er kunnen beperkingen gelden voor combinaties met andere aanbiedingen.

2.3. We schrijven je jaarlijkse lidmaatschapskosten aan het einde van de proefperiode af via je Betalingsmethode, tenzij je je lidmaatschap voor het einde van de proefperiode opzegt. Als je de prijs van je jaarlijkse lidmaatschap en de einddatum van je proefperiode wilt bekijken, ga je naar onze website en klik je op de pagina ‘Instellingen’ op de link ‘Factureringsgegevens’.

3. Facturering

3.1. Factureringscyclus. De lidmaatschapskosten voor de Hans Teeuwen World-service en andere eventuele kosten in verband met je gebruik van de service, zoals belastingen en mogelijke transactiekosten, worden jaarlijks afgeschreven via je Betalingsmethode op de kalenderdag waarop het betalende gedeelte van je lidmaatschap is ingegaan. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als we een bedrag niet via je Betalingsmethode konden afschrijven of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.

3.2. Betalingsmethoden. Je kunt je Betalingsmethode op onze website wijzigen via de pagina ‘Instellingen’. Als een betaling niet met succes wordt afgehandeld vanwege het verlopen van de vervaldatum, een ontoereikend saldo of een andere reden en je je Betalingsmethode niet wijzigt of je account niet opzegt, kunnen we je toegang tot de service opschorten totdat we een geldige Betalingsmethode hebben verkregen. Wanneer je je Betalingsmethode bijwerkt, geef je ons toestemming om je abonnementskosten te blijven afschrijven via de bijgewerkte Betalingsmethode. Je blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet hebben kunnen incasseren. Dit kan leiden tot een wijziging in de factureringsdatum voor je betalingen. Voor bepaalde Betalingsmethoden kan de aanbieder van je Betalingsmethode bepaalde kosten in rekening brengen, zoals wisselkoerskosten of andere kosten voor de verwerking van je Betalingsmethode. Lokale belastingen kunnen per Betalingsmethode verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je Betalingsmethode.

3.3. Opzegging. Je kunt je Hans Teeuwen World-lidmaatschap te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot de Hans Teeuwen World-service tot het einde van je jaarlijkse factureringsperiode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en bieden we geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor Hans Teeuwen World-content die niet is gekeken. Om je lidmaatschap op te zeggen ga je naar de pagina ‘Support’, waar je de instructies voor opzegging volgt. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch afgesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je wilt bekijken wanneer je account wordt gesloten, klik je in ‘Instellingen’ op ‘Factureringsgegevens’.

3.4. Wijzigingen in de prijs en abonnementen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke prijswijzigingen of wijzigingen van onze abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing.

4. Hans Teeuwen World-service

4.1. Je moet minimaal achttien jaar zijn of meerderjarig in je provincie, regio of land om lid te worden van de Hans Teeuwen World-service. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de service onder toezicht van een volwassene.

4.2. De Hans Teeuwen World-service en alle content die via onze service wordt bekeken, zijn uitsluitend bestemd voor je eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Tijdens je Hans Teeuwen World-lidmaatschap verlenen we je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Hans Teeuwen World-service te gebruiken en Hans Teeuwen World-content te bekijken. Met uitzondering van voornoemde beperkte licentie wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

4.3. Hans Teeuwen World wijzigt de service, waaronder de contentcatalogus, regelmatig. Bovendien testen we voortdurend diverse aspecten van onze service, waaronder onze website, gebruikersinterfaces, promoties en beschikbaarheid van Hans Teeuwen World-content.

4.4. Je stemt ermee in om de Hans Teeuwen World-service, met inbegrip van alle daarmee verband houdende voorzieningen en functies, te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regelgevingen en voorschriften, met inbegrip van daarin opgenomen beperkingen ten aanzien van openbare vertoningen of het gebruik van de service of content. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Hans Teeuwen World-service, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden). Je stemt er ook mee in om de contentbescherming van de Hans Teeuwen World-service niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Hans Teeuwen World-service; software of andere producten of processen die via de Hans Teeuwen World-service toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de Hans Teeuwen World-service te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Hans Teeuwen World-service te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s. We kunnen je gebruik van onze service beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de service op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

4.5. De beeldkwaliteit van de Hans Teeuwen World-content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. De beschikbaarheid van HD, Ultra HD en HDR is afhankelijk van je internetservice en de mogelijkheden van het door jou gebruikte apparaat. Sommige content is niet beschikbaar in elke beeldkwaliteit, zoals HD, Ultra HD en HDR, en niet alle abonnementen bieden de mogelijkheid om content in elke beeldkwaliteit te zien. Op basis van de standaard-afspeelinstellingen wordt content via mobiele netwerken niet in HD-, Ultra HD- en HDR-kwaliteit afgespeeld. De minimaal vereiste verbindingssnelheid voor SD-kwaliteit is 0.5 Mbps, maar we raden een snellere verbinding aan voor een betere videokwaliteit. Een downloadsnelheid van minstens 5,0 Mbps per stream wordt aanbevolen voor het ontvangen van HD-content (gedefinieerd als een resolutie van 720p of hoger). Een downloadsnelheid van minimaal 25,0 Mbps per stream wordt aanbevolen voor het ontvangen van Ultra HD- (gedefinieerd als een resolutie van 1080p of hoger) en HDR-content. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Vraag je internetprovider naar meer informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetdata. Hoelang het duurt voordat Hans Teeuwen World-content wordt gestart hangt af van een aantal factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte op dat moment, de geselecteerde content, en de configuratie van je Hans Teeuwen World-compatibele apparaat.

4.6. De Hans Teeuwen World-software is ontwikkeld door of voor Hans Teeuwen World en ontworpen om Hans Teeuwen World-content te kunnen kijken via Hans Teeuwen World-compatibele apparaten. De Hans Teeuwen World-software kan per apparaat en medium variëren en ook de functies en voorzieningen kunnen per apparaat verschillen. Je erkent dat het gebruik van de service mogelijk software van derden vereist die is onderworpen aan licenties van derden. Je stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies van de Hans Teeuwen World-software en bijbehorende software van derden kunt ontvangen.

5. Wachtwoorden en accounttoegang.

‍Het lid dat het Hans Teeuwen World-account heeft aangemaakt en via wiens Betalingsmethode de lidmaatschapskosten worden afgeschreven (de ‘Accounteigenaar’), heeft toegang tot en controle over het Hans Teeuwen World-account en de Hans Teeuwen World-compatibele apparaten waarmee toegang tot onze service wordt verkregen. Teneinde de controle over het account te behouden alsmede te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot het account (waaronder gegevens over de kijkgeschiedenis voor het account), moet de Accounteigenaar de controle behouden over Hans Teeuwen World-compatibele apparaten waarmee toegang wordt verkregen tot de service en mag hij of zij het wachtwoord of de gegevens van de Betalingsmethode die aan het account is gekoppeld, aan niemand bekendmaken. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, Hans Teeuwen World of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

6. Diversen

6.1. Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.

6.2. Ongevraagde materialen. Hans Teeuwen World accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën voor Hans Teeuwen World-content en is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis tussen Hans Teeuwen World-content of -programmering op enig medium en materialen of ideeën die aan Hans Teeuwen World zijn doorgegeven.

6.3. Klantenondersteuning. Ga naar het Helpcentrum van Hans Teeuwen World op onze website (www.hansteeuwenworld.nl) als je meer wilt weten over onze service en functies of als je hulp nodig hebt met je account.

6.4. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

6.5. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden. Hans Teeuwen World kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We informeren je minimaal 30 dagen voordat deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden op jou van toepassing zijn.

6.6. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van de betalingsmethode, bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

Laatst bijgewerkt: 22 november 2017